Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testi – 1

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testi - 1
1)Aşağıdakilerden hangisi Belediye Kanunu'nun amaçlarından biri değildir?
2) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun uygulanmasında; Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisine ne ad verilir ?
3) Belediye Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi belediyenin organlarından biridir?
4) Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim neyi ifade ifade eder?
Belediyelerde karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
6) Seçilmiş üyelerden oluşan, belediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
7) Belediyelerde meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9) Belediye meclis kararlarının kesinleşmesine yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10) Belediye Başkanı faaliyet raporunu ne zaman Belediye Meclisine sunar?
11) Belediye Başkanının faaliyet raporu hakkında yetersizlik kararı alınabilmesi için belediye meclisinin hangi çoğunluğu gerekir?
12) Belediye Meclisi bir yılda en fazla kaç olağanüstü toplantı yapabili
13) Belediye Meclisinin feshine hangi organ karar verir?
14) Belediye Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
15) Belediye sınırları aşağıdaki süreçlerden hangisini müteakiben kesinleşir?
16) Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için nüfusun en az ne kadar olması gerekir?
17) Belde adını değiştirmeye hangi makam veya organ yetkilidir?
18) Bir beldenin adının değiştirilmesi için, belediye meclisi üye tam sayısının en az kaçının kararı gerekir?
19) Belediye meclisinin Danıştay tarafından feshi durumunda yeni meclis seçimi yapılana kadar meclis görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
20) Büyükşehir Belediye Encümeninde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

test  gelecek